Reagents

Name Environment Weight (lbs) Cost (gp) Source
Baptisia     0.1 5 AAA
Black Cohosh    0.1 5 AAA
Citronella   0.05 0 NA
Crushed wasps, flasked 0.1 1 NA
Dancing Monkey Fruit   1 5 ToA
Edelweiss     0.1 50 AAA
Eel Petal     0.1 5 AAA
Eggs of an Aggresive Insect 0.1 5 NA
Emberstalk     0.1 5 AAA
Eyebright    0.05 5 NA
Gel medium, flawed 0.5 15 NA
Gel medium, minor 0.5 100 NA
Iron Arrow Head 0.01 0 NA
Kaeth     0.1 10 NA
Kheper Salt    0.1 5 AAA
Lucidrop     0.1 5 AAA
Menga leaves   0.06 5 ToA
Nightshade 0.5 5 NA
Poxalcap     0.1 5 AAA
Ryath Root   1 50 ToA
Salvia     0.1 5 AAA
Sanguinaria     0.1 50 AAA
Satitva Moss     0.1 5 AAA
Scoparia     0.1 50 AAA
Sinda Berry   0.01 1 ToA
Sky Orchid     0.1 5 AAA
Snapdragon     0.1 5 AAA
Star Thistle     0.1 5 AAA
Stinging Nettles 0.1 5 AAA
Thunder Twig     0.1 5 AAA
Wildroot   0.01 25 ToA
Witherwood Sap     0.1 5 AAA
Wolfsbane 0.5 5 NA
Wooden Arrow Shaft 0.01 0 NA
Wukka nut   0.01 1 ToA
Yahcha   0.01 1 ToA
Zabou   0.1 10 ToA
Zinnia Root     0.1 5 AAA

-or-

To access the dice log to keep track of your rolls

-or-

To edit characters or creatures.

Effect 1 Effect 2 Ambience Music

Item Information